Konfidencialitātes politika

Administrators

Uzņēmējs/uzņēmējdarbības uzņēmums: GoldSolutions s.r.o.
ar juridisko adresi Pionýrů 839, Frýdek-Místek, Čehijas Republika
Identifikācijas numurs: 29460522
Reģistrēts komercreģistrā: lietas numurs C 55296/KSOS Ostravas apgabaltiesa
E-pasta adrese: info@daramio.com


Personas datu apstrādes politika

Šajā dokumentā sniegta informācija par jūsu tiesībām saistībā ar jūsu personas datu apstrādi un aizsardzību. Šis dokuments tiks regulāri atjaunināts.

Mēs apstrādājam personas datus, ko mums sniedzat, pārredzami, godprātīgi un saskaņā ar tiesību aktiem, jo īpaši Vispārīgā datu aizsardzības regula (VDAR) un Datu aizsardzības likumu.

Bērnu (t. i., personu, kas jaunākas par 15 gadiem) personas datus mēs apstrādājam tikai tad, ja bērna vecāks vai cits pārstāvis ir rīkojies bērna vārdā. Jūs kā bērna vecāks vai cits aizbildnis esat atbildīgs par to, lai bērna datu sniegšana nebūtu pretrunā bērna interesēm un lai jūs saprotamā veidā informētu bērnu par mūsu veikto personas datu apstrādi un viņa vai viņas tiesībām.

Mēs nodrošinām personas datu apstrādes drošību, izmantojot standarta procedūras un tehnoloģijas. Saistībā ar personas datu apstrādi mēs regulāri pārbaudām, vai nav vājo vietu, vienlaikus izvērtējot incidentus un piemērojot tādus drošības pasākumus, kādi ir pamatoti nepieciešami, lai novērstu nesankcionētu piekļuvi apstrādātajiem datiem. Mēs regulāri atjauninām pieņemtos drošības pasākumus.


Apstrādātie personas dati

Mēs apstrādājam šādas personas datu kategorijas (darbības jomu), ar norādīto mērķi un pamatojoties uz norādīto iemeslu (likumību):

Personas datu kategorijas Mērķis Likumīgums Apstrādes ilgums
Klienta identifikācijas dati
(vārds, uzvārds, adrese, personas kods, pievienotās vērtības nodokļa (PVN) maksātāja numurs un citi).
 • Līguma noslēgšana
 • Līguma izpilde un pakalpojumu sniegšana
 • Pasūtījumi
 • Rēķinu izrakstīšana
 • u.c.
 • Nepieciešams līguma izpildei
 • Citu juridisko pienākumu izpilde (grāmatvedības kārtošana u. c.)
Līguma darbības laikā un trīs gadus pēc tam.
Klienta kontaktinformācija
(e-pasts, tālrunis)
 • Regulāra saziņa līguma ietvaros
 • Klienta prasību pārbaude
 • Informācija saistībā ar sniegtajiem pakalpojumiem, izmantojot e-pastu un īsziņas
 • Nepieciešams līguma izpildei.
Līguma darbības laikā un trīs gadus.
Klienta e-pasts
 • E-pasta vēstuļu vākšana, lai nosūtītu jaunumus
 • Klienta piekrišana
Pieci gadi vai līdz piekrišanas atsaukšanai
IP adreses, mūsu sīkdatnes
(anonīmi dati)
 • Lietotāja piekļuve klienta zonai
 • Tīmekļa vietnes funkcionalitāte - pasūtījumi, meklēšana, iepirkumu grozs u. c.
 • Drošība un pārbaudāmība
 • Nepieciešams līguma izpildei (tostarp pirmslīguma sarunām).
 • Likumīgās intereses
Līguma darbības laikā un trīs gadus pēc tam.
Reklāmas tīkla un statistikas sīkfaili
(anonīmi dati: Google Analytics, Google Adwords, Sklik, Facebook).
 • Tīmekļa vietnes datplūsmas statistikas apstrāde
 • Maksas par klikšķi (PPC) veicināšana
 • Likumīgās intereses
26 mēneši
Datplūsmas žurnāli
(IP adreses, tīmekļa pieprasījumi, pārlūkprogrammas dati)
 • Darbības stabilitātes un pakalpojumu sniegšanas nepārtrauktības nodrošināšana
 • Pakalpojumu drošības nodrošināšana
 • Nepieciešams līguma izpildei
 • Juridiskās saistības
 • Likumīgās intereses
6 mēneši

Datu saņēmēji

Mums ir stingri noteikumi, kas nosaka, kuri darbinieki vai departamenti var piekļūt jūsu personas datiem un kādus personas datus viņi var apstrādāt. Mēs nenododam jūsu personas datus trešajām personām, izņemot gadījumus, kad mums ir jūsu piekrišana, ja tas ir nepieciešams pakalpojumu sniegšanai (domēna reģistrācijaI, sertifikātu reģistrācijaI u. c.), ja mums to pieprasa vai atļauj likums vai mūsu likumīgās intereses (piemēram, piegādātāju gadījumā vai tiesībaizsardzības iestāžu pieprasījumu gadījumā, satiksmes apstrādes un novērtēšanas gadījumā u. c.).

Mēs izmantojam sīkfailus un šādas trešo pušu sistēmas, lai apstrādātu savāktos datus, lai apstrādātu tīmekļa vietnes datplūsmas datus un novērtētu mūsu uzņēmējdarbību. To darot, jūsu dati ir anonīmi, un pārsūtīšana attiecas tikai uz datiem, kurus nosaka attiecīgo sistēmu mērīšanas kodi. Daži pakalpojumu sniedzēji var atrasties trešās valstīs.

 • Statistikas un analīzes sistēmas (Google Analytics)
 • Reklāmas sistēmas (Google Adwords, Sklik, Facebook).

Apstrādes laiks

Saskaņā ar spēkā esošajiem tiesību aktiem (piemēram, Likums Nr. 499/2004 Sb., Likums par arhīviem un lietvedību, Likums par PVN Nr. 235/2004 Sb., Likums par grāmatvedību Nr. 563/1991 Sb. un citi) mums ir pienākums glabāt dokumentus noteiktajos termiņos un saskaņā ar datu glabāšanas politiku. Pēc norādīto termiņu beigām jūsu personas dati tiks neatgriezeniski dzēsti un iznīcināti.

Visi personas dati, kurus mēs apstrādājam, pamatojoties tikai uz jūsu piekrišanu, tiks apstrādāti tikai līdz brīdim, kad mēs saņemsim jūsu rakstisku piekrišanas atsaukumu vai jūs izmantosiet automatizētu rīku mūsu tīmekļa vietnē (piemēram, atteiksieties no mūsu jaunumu biļetena saņemšanas).

Jūs nevēlaties vai nevarat mums sniegt savus datus?

Jūs varat atteikties sniegt mums personas datus, kurus mēs no jums pieprasām. Tomēr, ja tie ir dati, kas nepieciešami mūsu pakalpojumu sniegšanai, mēs nevaram jums sniegt attiecīgo pakalpojumu.

Darbības žurnāli

Kad apmeklējat mūsu tīmekļa vietni, mūsu serveri (tāpat kā lielākā daļa tīmekļa vietņu) automātiski reģistrē pieprasījumus mūsu tīmekļa vietnei. Šajos servera žurnālos parasti ir informācija par jūsu tīmekļa pieprasījumu, IP adresi, pārlūkprogrammas datiem, pārlūkprogrammas valodu, kā arī pieprasījuma datumu un laiku. Tie var saturēt arī vienu vai vairākas sīkdatnes, kas unikāli identificē jūsu pārlūkprogrammu. Šī informācija ir pieejama tikai administratoriem, un šie dati nekad netiks izmantoti, lai jūs tieši identificētu (tie tiek izmantoti, lai noteiktu tehniskas problēmas).


Jūsu tiesības

Tiesības piekļūt datiem, kurus mēs apstrādājam par jums

Jums ir tiesības piekļūt datiem un citai saistītai informācijai. Tomēr tas nedrīkst ietekmēt trešo personu tiesības. Mēs principā nosūtīsim jums jūsu datus elektronisku izrakstu veidā pēc jūsu identitātes pārbaudes, lai aizsargātu citus datu subjektus.

Tiesības uz labošanu

Ja jūsu dati ir nepareizi, neprecīzi, jums ir tiesības pieprasīt to labošanu. Ņemot vērā mērķus, kādiem dati tiek apstrādāti, jums ir arī tiesības pieprasīt, lai mēs papildinām nepilnīgus datus.

Tiesības uz dzēšanu (tikt aizmirstam)

Jums ir tiesības pieprasīt savu personas datu dzēšanu, ja mūsu apstrāde ir nepamatota.

Tiesības uz apstrādes ierobežošanu

Jums ir tiesības pieprasīt savu datu apstrādes ierobežošanu saskaņā ar VDAR 18. pantu.

Tiesības uz datu pārnesamību (tikai automatizētas apstrādes gadījumā)

Jums ir tiesības saņemt savus personas datus, kurus sniedzāt mums, strukturētā, plaši izmantotā un mašīnlasāmā formātā, kā arī tiesības nosūtīt šos datus citam pārzinim, ja apstrāde tiek veikta ar automatizētiem līdzekļiem.

Tiesības atsaukt piekrišanu

Ja mums ir nepieciešama jūsu piekrišana apstrādāt jūsu datus, jums ir tiesības jebkurā laikā atsaukt šo piekrišanu. Piekrišanas atsaukšana neietekmē jūsu datu apstrādi tik ilgi, kamēr jūs šo piekrišanu esat likumīgi devis, vai jūsu datu apstrādi citu juridisku iemeslu dēļ, ja tie ir piemērojami (piemēram, lai izpildītu juridiskos pienākumus vai mūsu likumīgo interešu nolūkā).

Vai vēlaties ierobežot mārketingu?

Ja esat devis mums piekrišanu mārketingam vai ja no mums saņemat komerciālus piedāvājumus kāda cita likumīga iemesla dēļ, jūs jebkurā laikā varat atsaukt savu piekrišanu vai atteikties no piedāvājumu saņemšanas, veicot šādus pasākumus:

 • mēs savos mārketinga paziņojumos esam iestrādājuši iespēju pārtraukt to saņemšanu.
 • jūs varat rakstīt mums, lai atsauktu savu piekrišanu.

Ņemiet vērā, ka, ja jūs ierobežojat mārketingu, mēs joprojām varam sazināties ar jums pasūtījumu izpildes nolūkā, t. i., mēs joprojām varam izmantot jūsu kontaktus, lai nosūtītu jums informāciju saistībā ar iesniegtajiem pasūtījumiem un citiem mērķiem, kas nav mārketings.

Mūsu tīmekļa vietnes apmeklētāji var atsaukt savu piekrišanu sīkdatņu apstrādei, ievērojot tīmekļa vietnē izklāstīto procedūru.


Jūsu aizsardzība

Ja uzskatāt, ka mūsu rīcībā esošā personiskā informācija par jums ir nepareiza vai nepilnīga, vai ja vēlaties izmantot kādu no savām tiesībām, sazinieties ar mums.

Ja uzskatāt, ka jūsu personas dati nav apstrādāti saprātīgi saskaņā ar likumu, varat sazināties ar Datu aizsardzības iestādi, lai iesniegtu sūdzību.

Privātuma un personas datu aizsardzības birojs uzrauga:

Personas datu aizsardzības birojs
adrese: Pplk. Sochora 27, 170 00 Prāga 7
tālr.: 234 665 111 tīmekļa vietne: https://www.uoou.cz/

Apmierinātu klientu fotattēli

Vai jūsu vannasistabā vai citā interjerā ir DARAMIO spogulis?
Mēs būsim ļoti priecīgi, ja parādīsiet spoguli mums. Atsūtiet mums fotoattēlus uz e-pastu info@daramio.com.

Kopīgojot sociālajos tīklos, neaizmirstiet ierakstam pievienot #Daramio vai ietagot mūs @daramio_com.

@daramio_com
Daramio - klienta spoguļa fotoattēls
Daramio - klienta spoguļa fotoattēls
Daramio - klienta spoguļa fotoattēls
Daramio - klienta spoguļa fotoattēls
Daramio - klienta spoguļa fotoattēls
Daramio - klienta spoguļa fotoattēls
Daramio - klienta spoguļa fotoattēls
Daramio - klienta spoguļa fotoattēls