Noteikumi un nosacījumi

par preču pārdošanu tiešsaistes veikalā www.daramio.lv
Derīgs no: 01.01.2023.

Uzņēmējs/uzņēmējdarbības uzņēmums: GoldSolutions s.r.o.
ar juridisko adresi Pionýrů 839, Frýdek-Místek, Čehija
Identifikācijas numurs: 29460522
Reģistrēts Uzņēmumu reģistrā: reģistrācijas numurs C 55296/KSOS Ostravas apgabaltiesa
E-pasta adrese: info@daramio.com

(turpmāk tekstā -"Pārdevējs")

1. IEVADA NOTEIKUMI

1.1. Šie Pārdevēja noteikumi un nosacījumi (turpmāk tekstā - "Noteikumi un nosacījumi") saskaņā ar likuma Nr. 89/2012 1751. panta 1. punkta noteikumiem Civillikumā ar grozījumiem (turpmāk tekstā - "Civillikums") regulē pušu savstarpējās tiesības un pienākumus, kas rodas saistībā ar vai uz pirkuma līguma (turpmāk tekstā - "Pirkuma līgums"), kas noslēgts starp Pārdevēju un citu fizisko personu (turpmāk tekstā - "Pircējs"), izmantojot Pārdevēja interneta veikalu, pamata. Tiešsaistes veikalu pārvalda Pārdevējs tīmekļa vietnē www.daramio.lv (turpmāk tekstā - "Tīmekļa vietne"), izmantojot Tīmekļa vietnes saskarni (turpmāk tekstā - "Veikala tīmekļa saskarne").

1.2. Noteikumi un nosacījumi netiek piemēroti, ja persona, kas vēlas iegādāties preces no Pārdevēja, ir juridiska persona vai persona, kas rīkojas, pasūtot preces savas uzņēmējdarbības vai patstāvīgas profesionālās darbības ietvaros.

1.3. Noteikumi, kas atšķiras no šiem noteikumiem un nosacījumiem, var tikt saskaņoti pirkuma līgumā. Pirkuma līgumā iekļautajiem noteikumiem, kas atkāpjas no noteikumiem, ir augstāks spēks nekā noteikumu un nosacījumu noteikumiem.

1.4. Noteikumu un nosacījumu noteikumi ir neatņemama pirkuma līguma sastāvdaļa. 1.5. Pirkuma līgums un noteikumi un nosacījumi ir sastādīti čehu valodā. Pirkuma līgumu var noslēgt čehu valodā.

1.5. Pārdevējs var mainīt vai papildināt Noteikumu un nosacījumu formulējumu. Šis noteikums neietekmē tiesības un pienākumus, kas radušies esot spēkā iepriekšējiem Noteikumiem un nosacījumiem.

2. LIETOTĀJA KONTS

2.1. Pamatojoties uz Pircēja veikto reģistrāciju Tīmekļa vietnē, Pircējs var piekļūt tās lietotāja saskarnei. Pircējs var pasūtīt preces no savas lietotāja saskarnes (turpmāk tekstā - "lietotāja konts"). Ja veikala tīmekļa saskarne to atļauj, Pircējs var pasūtīt preces arī bez reģistrācijas tieši no veikala tīmekļa saskarnes.

2.2. Reģistrējoties tīmekļa vietnē un pasūtot preces, Pircēja pienākums ir sniegt visu informāciju pareizi un patiesi. Pircēja pienākums ir atjaunināt Lietotāja kontā sniegto informāciju, kad tā mainās. Pircēja lietotāja kontā un pasūtot preces, Pircēja sniegto informāciju Pārdevējs uzskata par pareizu.

2.3. Piekļuve lietotāja kontam ir nodrošināta ar lietotājvārdu un paroli. Pircēja pienākums ir saglabāt informāciju, kas nepieciešama, lai piekļūtu savam lietotāja kontam, konfidenciālu.

2.4. Pircējs nav tiesīgs atļaut trešajām personām izmantot lietotāja kontu.

2.5. Pārdevējs var anulēt lietotāja kontu, jo īpaši, ja Pircējs neizmanto savu lietotāja kontu ilgāk par 90 dienām vai ja Pircējs pārkāpj savas saistības saskaņā ar Pirkuma līgumu (tostarp Noteikumiem).

2.6. Pircējs apzinās, ka lietotāja konts var nebūt pieejams nepārtraukti, jo īpaši saistībā ar nepieciešamo Pārdevēja aparatūras un programmatūras aprīkojuma uzturēšanu vai trešo personu aparatūras un programmatūras aprīkojuma uzturēšanu.

 

3. PIRKUMA LĪGUMA NOSLĒGŠANA

3.1. Visiem veikala tīmekļa saskarnē ievietotajiem preču attēliem ir informatīvs raksturs, un Pārdevējam nav pienākuma noslēgt pirkuma līgumu par šīm precēm. Civilkodeksa 1732. panta 2. punkta noteikumi netiek piemēroti.

3.2. Veikala tīmekļa saskarnē tiek ievietota informācija par precēm, tostarp atsevišķu preču cenas un preču atpakaļnosūtīšanas izmaksas, ja preces to rakstura dēļ nav iespējams nosūtīt atpakaļ ar parasto pasta sūtījumu. Preču cenās ir iekļauts pievienotās vērtības nodoklis un visi saistītie maksājumi. Preču cenas ir spēkā tik ilgi, kamēr tās ir norādītas veikala tīmekļa saskarnē. Šis noteikums neierobežo pārdevēja iespējas noslēgt pirkuma līgumu ar individuāli saskaņotiem noteikumiem.

3.3. Veikala tīmekļa saskarnē ir pieejama arī informācija par izmaksām, kas saistītas ar preču iepakošanu un piegādi. Veikala tīmekļa saskarnē norādītā informācija par izmaksām, kas saistītas ar preču iepakošanu un piegādi, ir spēkā tikai gadījumos, kad preces tiek piegādātas Čehijas teritorijā. Gadījumā, ja Pārdevējs piedāvā bezmaksas preču piegādi, tiesības uz bezmaksas preču piegādi no Pircēja puses ir atkarīgas no transportējamo preču minimālās kopējās pirkuma cenas samaksas veikala tīmekļa saskarnē norādītajā apmērā. Gadījumā, ja Pircējs daļēji atkāpjas no Pirkuma līguma un to preču kopējā pirkuma cena, par kurām Pircējs nav atkāpies no Pirkuma līguma, nesasniedz minimālo summu, kas nepieciešama iepriekšējā teikumā minētajām tiesībām uz preču bezmaksas transportēšanu, Pircēja tiesības uz preču bezmaksas transportēšanu izbeidzas un Pircējam ir pienākums samaksāt par preču transportēšanu Pārdevējam.

3.4. Lai pasūtītu preces, Pircējs aizpilda pasūtījuma veidlapu veikala tīmekļa saskarnē. Pasūtījuma veidlapā jo īpaši jānorāda informācija par:

3.5. pasūtītās preces (pasūtītās preces Pircējs "ievieto" veikala tīmekļa saskarnes elektroniskajā iepirkumu grozā),

3.6. preču pirkuma cenas apmaksas veidu, informāciju par pasūtīto preču piegādes veidu un

3.7. informāciju par izmaksām, kas saistītas ar preču piegādi (turpmāk tekstā kopā saukts "Pasūtījums").

3.8. Pirms Pasūtījuma nosūtīšanas Pārdevējam, Pircējam ir atļauts pārbaudīt un grozīt datus, kurus Pircējs ir ievadījis Pasūtījumā, tostarp attiecībā uz Pircēja iespējām atklāt un labot kļūdas, kas radušās, ievadot datus Pasūtījumā. Pircējs nosūta Pasūtījumu Pārdevējam, nospiežot pogu Nosūtīt pasūtījumu. Pārdevējs uzskata, ka pasūtījumā norādītie dati ir pareizi. Pārdevējs apstiprina Pircējam pasūtījuma saņemšanu nekavējoties pēc pasūtījuma saņemšanas, nosūtot e-pastu uz Pircēja lietotāja kontā vai pasūtījumā norādīto e-pasta adresi (turpmāk tekstā - "Pircēja e-pasta adrese").

3.9. Atkarībā no pasūtījuma rakstura (preču daudzums, pirkuma cenas summa, paredzamās piegādes izmaksas) Pārdevējs vienmēr ir tiesīgs pieprasīt Pircējam papildu pasūtījuma apstiprinājumu (piemēram, rakstiski vai telefoniski).

3.10. Līgumiskās attiecības starp Pārdevēju un Pircēju tiek nodibinātas ar pasūtījuma pieņemšanas dokumenta, ko Pārdevējs nosūta Pircējam pa e-pastu uz Pircēja e-pasta adresi, piegādi.

3.11. Pircējs piekrīt, ka pirkuma līguma noslēgšanai tiek izmantoti distances saziņas līdzekļi. Izmaksas, kas Pircējam radušās, izmantojot distances saziņas līdzekļus saistībā ar Pirkuma līguma noslēgšanu (interneta pieslēguma izmaksas, telefona sarunu izmaksas), sedz Pircējs un tās neatšķiras no pamatlikmes.

4. PREČU CENA UN MAKSĀŠANAS NOTEIKUMI

4.1. Preču cenu un jebkuras izmaksas, kas saistītas ar Pirkuma līgumā noteikto preču piegādi, Pircējs var samaksāt Pārdevējam, izmantojot Pārdevēja piedāvātos veidus, kas norādīti veikala tīmekļa saskarnē.

4.2. Kopā ar Pirkuma cenu Pircējs samaksā Pārdevējam arī ar preču iepakošanu un piegādi saistītās izmaksas nolīgtajā apmērā. Ja vien nav skaidri norādīts citādi, pirkuma cenā ietilpst arī izmaksas, kas saistītas ar preču piegādi.

4.3. Pārdevējs nepieprasa no Pircēja avansu vai jebkādu citu līdzīgu maksājumu. Tas neskar Noteikumu un nosacījumu 4.6. panta noteikumus par pienākumu samaksāt preču pirkuma cenu avansā.

4.4. Skaidras naudas norēķina gadījumā vai gadījumā, ja tiek veikts maksājums par piegādi, pirkuma cena ir jāsamaksā pēc preču saņemšanas. Bezskaidras naudas norēķina gadījumā pirkuma cena ir jāsamaksā piecu dienu laikā pēc pirkuma līguma noslēgšanas.

4.5. Bezskaidras naudas norēķina gadījumā Pircējam ir pienākums samaksāt preču pirkuma cenu kopā ar maksājuma mainīgo vērtību. Bezskaidras naudas norēķina gadījumā Pircēja pienākums samaksāt pirkuma cenu ir izpildīts, kad attiecīgā summa tiek ieskaitīta Pārdevēja kontā.

4.6. Pārdevējs ir tiesīgs, jo īpaši gadījumā, ja nav Pircēja papildu pasūtījuma apstiprinājuma (3.6. pants), pieprasīt visas pirkuma cenas samaksu pirms preču nosūtīšanas Pircējam. Civilkodeksa 2119. panta 1. punktu nepiemēro.

4.7. Jebkuras atlaides preču cenai, ko Pārdevējs piešķīris Pircējam, nevar kombinēt.

4.8. Ja tas ir ierasts komercdarbībā vai ja to paredz vispārsaistošie normatīvie akti, Pārdevējs par Pirkuma līguma ietvaros veiktajiem maksājumiem Pircējam izsniedz nodokļa dokumentu - rēķinu. Pārdevējs izsniedz Pircējam nodokļa dokumentu - rēķinu pēc preču cenas samaksas un nosūta to elektroniskā veidā uz Pircēja elektronisko adresi.

4.9. Saskaņā ar Pārdošanas uzskaites likumu Pārdevējam ir pienākums izsniegt Pircējam kvīti. Vienlaikus viņam ir pienākums 48 stundu laikā reģistrēt saņemto pārdošanu tiešsaistes režīmā pie nodokļu administratora tehniskas kļūmes gadījumā.

5. ATKĀPŠANĀS NO PIRKUMA LĪGUMA

5.1. Ja vien tas nav Noteikumu 5.4. punktā minētais gadījums vai cits gadījums, kad no Pirkuma līguma nevar atkāpties, Pircējam ir tiesības atkāpties no Pirkuma līguma 14 (četrpadsmit) dienu laikā pēc preču saņemšanas, saskaņā ar Civillikuma 1829. panta pirmās daļas noteikumiem, ja Pirkuma līguma priekšmets ir vairāku veidu preces vai vairāku daļu piegāde, šis termiņš sākas no pēdējās preču piegādes saņemšanas dienas. Atteikums no pirkuma līguma ir jānosūta Pārdevējam iepriekšējā teikumā noteiktajā termiņā. Atteikumam no pirkuma līguma Pircējs var izmantot Pārdevēja sniegto veidlapas paraugu, kas ir noteikumu un nosacījumu pielikums. Atteikumu no pirkuma līguma Pircējs var nosūtīt, cita starpā, uz Pārdevēja juridiskās adreses adresi vai uz Pārdevēja e-pasta adresi, kas norādīta šo noteikumu un nosacījumu galvenē.

5.2. Atteikuma no Pirkuma līguma gadījumā saskaņā ar Noteikumu 5.1. punktu Pirkuma līgums tiek atcelts no paša sākuma. Pircējs bez nepamatotas kavēšanās, ne vēlāk kā 14 (četrpadsmit) dienu laikā pēc atteikuma no līguma, nosūta vai nodod preces atpakaļ Pārdevējam, ja vien Pārdevējs nav piedāvājis saņemt preces pats. Iepriekšējā teikumā noteiktais termiņš paliek spēkā, ja Pircējs nosūta preces pirms termiņa beigām. Ja Pircējs atkāpjas no pirkuma līguma, Pircējs sedz izdevumus, kas saistīti ar preču nosūtīšanu atpakaļ Pārdevējam, pat ja preces to rakstura dēļ nav iespējams nosūtīt atpakaļ pa parasto pasta ceļu.

5.3. Atteikuma no pirkuma līguma gadījumā saskaņā ar Noteikumu 5.1. punktu Pārdevējs 14 (četrpadsmit (14) dienu laikā pēc Pircēja atteikuma no pirkuma līguma saņemtos naudas līdzekļus atgriež no Pircēja tādā pašā veidā, kādā Pārdevējs tos saņēma no Pircēja. Pārdevējs ir tiesīgs arī atgriezt Pircēja izpildīto Pircējam atgriežot preces vai citā veidā, ja Pircējs tam piekrīt un Pircējam nerodas papildu izmaksas. Ja Pircējs atkāpjas no pirkuma līguma, Pārdevējam nav pienākuma atmaksāt Pircējam saņemtos naudas līdzekļus, pirms Pircējs atgriež preces Pārdevējam vai pierāda, ka ir nosūtījis preces atpakaļ Pārdevējam, atkarībā no tā, kas ir agrāk.

5.4. Pircējs apzinās, ka saskaņā ar Civillikuma 1837. panta noteikumiem Pircējs nevar atkāpties, cita starpā, no līguma par preču piegādi, kas grozītas atbilstoši Pircēja vēlmēm vai Pircēja personas labā, no līguma par ātrbojīgu preču piegādi, kā arī no precēm, no līguma par tādu preču piegādi, kas pēc piegādes ir neatgriezeniski sajauktas ar citām precēm, no līguma par tādu preču piegādi, kas ir neatvērta iepakojumā, kuras patērētājs ir izņēmis no iepakojuma un kuras higiēnas apsvērumu dēļ nevar atgriezt atpakaļ, un no līguma par audio vai vizuāla ieraksta vai datorprogrammas piegādi, ja oriģinālais iepakojums ir bojāts. Visi mūsu sortimentā esošie produkti, izņemot stikla plauktus, tiek izgatavoti un pielāgoti pēc klienta pieprasījuma, tāpēc uz tiem neattiecas tiesības atgriest 14 dienu laikā un tos nevar atgriezt.

5.5. Pārdevējam ir tiesības vienpusēji izskatīt jebkuru pretenziju par preces bojājumiem pret Pircēja pretenziju par pirkuma cenas atmaksu.

5.6. Gadījumos, kad Pircējam ir tiesības atkāpties no pirkuma līguma saskaņā ar Civillikuma 1829. panta 1. punkta noteikumiem, arī Pārdevējs ir tiesīgs jebkurā laikā atkāpties no pirkuma līguma, kamēr Pircējs nav pārņēmis preci. Šādā gadījumā Pārdevējs bez nepamatotas kavēšanās atmaksā Pircējam pirkuma cenu uz Pircēja norādīto kontu.

5.7. Ja Pircējam kopā ar preci tiek dāvināta dāvana, tad dāvinājuma līgums starp Pārdevēju un Pircēju tiek noslēgts ar nosacījumu, ka gadījumā, ja Pircējs atkāpjas no pirkuma līguma, dāvinājuma līgums attiecībā uz šādu dāvinājumu zaudē spēku un Pircējam ir pienākums atdot dāvanu kopā ar preci Pārdevējam.

 

6. PREČU TRANSPORTĒŠANA UN PIEGĀDE

6.1. Ja pēc Pircēja īpaša pieprasījuma tiek saskaņots transporta veids, Pircējs uzņemas ar šo transporta veidu saistīto risku un papildu izmaksas.

6.2. Ja saskaņā ar Pirkuma līgumu Pārdevējam ir pienākums piegādāt Preces uz vietu, ko Pircējs norādījis Pirkuma pasūtījumā, Pircējam ir pienākums pieņemt Preces piegādes brīdī.

6.3. Gadījumā, ja Pircēja vainas dēļ ir nepieciešams Preces piegādāt atkārtoti vai citā veidā, nekā norādīts pasūtījumā, Pircējs sedz izmaksas, kas saistītas ar Preču atkārtotu piegādi, vai izmaksas, kas saistītas ar citu piegādes veidu.

6.4. Saņemot preces no pārvadātāja, Pircējs pārbauda, vai preču iepakojums ir vesels un kostatējot defektus, nekavējoties informē pārvadātāju. Gadījumā, ja tiek konstatēti iepakojuma bojājumi, kas norāda uz nesankcionētu sūtījuma atvēršanu, Pircējs var nepieņemt sūtījumu no pārvadātāja. Tas neskar Pircēja tiesības saskaņā ar atbildību par preču defektiem un citas Pircēja tiesības, kas izriet no vispārsaistošiem tiesību aktiem.

6.5. Pušu turpmākās tiesības un pienākumus preču pārvadāšanā var regulēt Pārdevēja īpašie piegādes nosacījumi, ja tos ir izsniedzis Pārdevējs.

7. TIESĪBAS, KAS IZRIET NO NEPILNVĒRTĪGAS IZPILDES

7.1. Pušu tiesības un pienākumus attiecībā uz tiesībām, kas izriet no izpildījuma ar trūkumiem, regulē attiecīgie vispārsaistošie tiesību akti (jo īpaši Civillikuma 1914.-1925., 2099.-2117. un 2161.-2174. panta noteikumi un Likums Nr. 634/1992 par patērētāju aizsardzību ar grozījumiem).

7.2. Pārdevējs ir atbildīgs Pircējam par to, ka preces saņemšanas brīdī tās ir bez defektiem. Jo īpaši Pārdevējs ir atbildīgs Pircējam par to, ka brīdī, kad Pircējs pieņēma preces:

7.2.1. precēm ir īpašības, par kurām puses ir vienojušās, un, ja vienošanās nav panākta, tām ir tādas īpašības, kādas tās ir aprakstījis Pārdevējs vai ražotājs, vai kādas Pircējs ir paredzējis, ņemot vērā preču raksturu un pamatojoties uz to reklāmu,
7.2.2. preces ir piemērotas izmantošanai mērķim, kuru ir norādījis Pārdevējs, vai kuram parasti izmanto šāda veida preces,
7.7.2.3. preces atbilst saskaņotajam paraugam vai eksemplāram, ja kvalitāte vai apdare ir noteikta, ņemot vērā saskaņoto paraugu vai eksemplāru,
7.2.4. preces ir atbilstošā daudzumā, mēra vai svarā, un
7.2.5. preces atbilst tiesību aktu prasībām.

7.3. Ja defekts rodas sešu mēnešu laikā pēc preces saņemšanas, tiek uzskatīts, ka prece ir bijusi bojāta tās saņemšanas brīdī.

7.4. Pārdevējam ir saistības, kas izriet no preces defektiem, vismaz tādā apmērā, kādā turpinās ražotāja saistības, kas izriet no preces defektiem. Pretējā gadījumā Pircējs ir tiesīgs celt prasību saskaņā ar defektiem, kas parādās patēriņa precei divdesmit četru mēnešu laikā pēc preces pieņemšanas. Ja uz pārdotās preces, uz tās iepakojuma, preces pavaddokumentos vai reklāmā saskaņā ar citiem tiesību aktiem ir norādīts termiņš, kurā preci var lietot, piemēro noteikumus par kvalitātes garantiju. Garantējot kvalitāti, pārdevējs apņemas, ka preces ir piemērotas to parastajam mērķim vai saglabās savas parastās īpašības noteiktu laika periodu. Ja Pircējs ir pamatoti pārmetis Pārdevējam preces defektu, tad tiesību izmantošanas termiņš saskaņā ar defektiem un garantijas termiņš nesākas ar laiku, kurā Pircējs nevar izmantot bojātās preces.

7.5. Noteikumu 7.4. punktā minētie noteikumi neattiecas uz par zemāku cenu pārdotu preču defektiem, par par kuru tika panākta vienošanās par zemāku cenu, kas radies to normālas lietošanas rezultātā, lietotu preču gadījumā uz defektiem, kas atbilst lietošanas vai nolietojuma līmenim, kāds bija precēm, kad tās pārņēma Pircējs, vai ja tas izriet no preču rakstura. Pircējs nav tiesīgs izmantot tiesības uz preces defektiem, ja Pircējs pirms preču pārņemšanas zināja, ka preces ir ar defektiem, vai ja Pircējs pats izraisīja defektus.

7.6. Atbildības tiesības par preces trūkumiem tiek vērstas pret Pārdevēju. Tomēr, ja Pārdevēja izsniegtajā izziņā par tiesību no atbildības par trūkumiem apjomu (Civillikuma 2166. panta izpratnē) ir norādīta cita remontam norīkotā persona, kas atrodas Pārdevēja vietā vai tuvāk Pircējam, Pircējs izmanto tiesības uz remontu pie remontam norīkotās personas. Izņemot gadījumus, kad remonta veikšanai saskaņā ar iepriekšējo teikumu ir norīkota cita persona, Pārdevējam ir pienākums pieņemt pretenziju jebkurā iestādē, kurā pretenzijas pieņemšana ir iespējama, ņemot vērā pārdoto produktu vai sniegto pakalpojumu klāstu, vai Pārdevēja juridiskajā adresē vai uzņēmējdarbības vietā. Pārdevēja pienākums ir izsniegt Pircējam rakstisku apstiprinājumu par to, kad Pircējs ir izmantojis savas tiesības, kāds ir sūdzības saturs un kādu sūdzības izskatīšanas veidu Pircējs pieprasa, kā arī apstiprinājumu par sūdzības izskatīšanas datumu un veidu, tostarp apstiprinājumu par remontu un remonta ilgumu, vai rakstisku pamatojumu par sūdzības noraidīšanu. Šis pienākums attiecas arī uz citām personām, kuras Pārdevējs norīkojis remonta veikšanai.

7.7. Pircējs var īpaši pieteikt savas tiesības saskaņā ar atbildību par preces defektiem personīgi šo Noteikumu virsrakstā norādītajā iestādes adresē vai pa e-pastu uz šo Noteikumu virsrakstā norādīto adresi.

7.8. Pircējs paziņo Pārdevējam par savām izvēlētajām tiesībām, paziņojot par defektu, vai bez nepamatotas kavēšanās pēc paziņojuma par defektu. Pircējs nedrīkst mainīt izvēli bez Pārdevēja piekrišanas, tas neattiecas uz gadījumu, ja Pircējs ir pieprasījis novērst defektu, kas izrādās neatgriezenisks.

7.9. Ja precei nav šo noteikumu 7.2. punktā noteikto īpašību, Pircējs var pieprasīt arī jaunas preces bez defektiem piegādi, ja vien tas nav nepamatoti trūkuma rakstura dēļ, bet, ja defekts attiecas tikai uz preces daļu, Pircējs var pieprasīt tikai šīs daļas nomaiņu. Ja tas nav iespējams, viņš var atkāpties no līguma. Tomēr, ja tas ir nesamērīgi, ņemot vērā defekta raksturu, jo īpaši, ja defektu var novērst bez nepamatotas kavēšanās, Pircējam ir tiesības uz bezmaksas defekta novēršanu. Pircējam ir tiesības arī uz jaunu preču piegādi vai detaļu nomaiņu novēršama defekta gadījumā, ja preci nevar pienācīgi lietot, jo defekts pēc remonta atkārtojas vai ir liels defektu skaits. Šādā gadījumā pircējam ir arī tiesības atteikties no līguma. Ja Pircējs neatsakās no līguma vai neizmanto tiesības uz jaunu preču bez defektiem piegādi, detaļu nomaiņu vai preču remontu, viņš var pieprasīt samērīgu atlaidi. Pircējam ir tiesības uz saprātīgu atlaidi arī tad, ja Pārdevējs nespēj piegādāt jaunas preces bez defektiem, nomainīt preces daļu vai salabot preci, vai ja Pārdevējs nenovērš defektu saprātīgā termiņā, vai ja novērst defektu Pircējam būtu ļoti grūti.

7.10. Tomēr, ja Pārdevējs neizmanto tiesības uz kompensāciju viena mēneša laikā pēc tam, kad beidzies termiņš, kurā defekts ir jānorāda, tiesa nepiešķir tiesības, ja Pārdevējs apgalvo, ka tiesības uz kompensāciju nav izmantotas laikus.

7.11. Citas pušu tiesības un pienākumus saistībā ar Pārdevēja atbildību par defektiem var regulēt Pārdevēja sūdzību izskatīšanas kārtība.

8. CITAS PUŠU TIESĪBAS UN PIENĀKUMI

8.1. Pircējs iegūst īpašumtiesības uz Precēm, kad ir samaksāta pilna Preču pirkuma cena.

8.2. Pārdevējam nav saistoši nekādi rīcības kodeksi attiecībā uz Pircēju Civillikuma 1826. panta 1. punkta e) apakšpunkta izpratnē.

8.3. Patērētāju sūdzības Pārdevējs izskata, izmantojot elektronisko adresi, kas norādīta šo Noteikumu un nosacījumu galvenē. Informāciju par Pircēja sūdzības izskatīšanu Pārdevējs nosūta uz Pircēja elektronisko adresi. Pārdevējs nav noteicis citus sūdzību izskatīšanas noteikumus.

8.4. Čehijas Tirdzniecības inspekcija, kuras juridiskā adrese ir Štěpánská 567/15, 120 00 Prāga 2, ID Nr. 000 20 869, interneta adrese: https://adr.coi.cz/cs, ir kompetenta ārpustiesas kārtībā izskatīt patērētāju strīdus, kas izriet no Pirkuma līguma. Strīdu izšķiršanai starp Pārdevēju un Pircēju, kas izriet no pirkuma līguma, var izmantot tiešsaistes strīdu izšķiršanas platformu, kas atrodas tīmekļa vietnē http://ec.europa.eu/consumers/odr.

8.5. Eiropas Patērētāju centrs Čehijas Republikā, kas atrodas Štěpánská 567/15, 120 00 Prāga 2, interneta adrese: http://www.evropskyspotrebitel.cz, ir kontaktpunkts saskaņā ar Eiropas Parlamenta un Padomes 2013. gada 21. maija Regulu (ES) Nr. 524/2013 par patērētāju strīdu izšķiršanu tiešsaistē un grozījumiem Regulā (EK) Nr. 2006/2004 un Direktīvā 2009/22/EK (Regula par patērētāju strīdu izšķiršanu tiešsaistē).

8.6. Pircējs var iesniegt sūdzību uzraudzības vai valsts uzraudzības iestādei. 8.7. Pārdevējs ir tiesīgs pārdot preces saskaņā ar tirdzniecības licenci. Tirdzniecības kontroli savas kompetences ietvaros veic kompetentā tirdzniecības iestāde. Personas datu aizsardzības uzraudzību veic Personas datu aizsardzības birojs. Čehijas Tirdzniecības inspekcija cita starpā uzrauga, kā tiek ievērots Likums Nr. 634/1992 par patērētāju tiesību aizsardzību ar grozījumiem noteiktajā jomā.

8.7. Ar šo Pircējs uzņemas apstākļu maiņas risku Civilkodeksa 1765. panta 2. punkta izpratnē.

9. PERSONAS DATU AIZSARDZĪBA

9.9.1. Pārdevējs izpilda savu informēšanas pienākumu pret Pircēju Eiropas Parlamenta un Padomes Regulas (ES) 2016/679 par fizisku personu aizsardzību attiecībā uz personas datu apstrādi un šādu datu brīvu apriti un ar ko atceļ Direktīvu 95/46/EK (Vispārīgā datu aizsardzības regula) (turpmāk - VDAR) 13. panta izpratnē, kas attiecas uz Pircēja personas datu apstrādi Pirkuma līguma izpildes nolūkos, Pirkuma līguma pārrunu vajadzībām un Pārdevēja publisko saistību izpildes vajadzībām, izmantojot atsevišķu dokumentu.

10. KOMERCIĀLU PAZIŅOJUMU NOSŪTĪŠANA UN SĪKDATŅU SAGLABĀŠANA

10.1. Pircējs piekrīt, ka Pārdevējs sūta komerciālos paziņojumus uz Pircēja e-pasta adresi vai tālruņa numuru saskaņā ar Likuma Nr. 480/2004 par dažiem informācijas sabiedrības pakalpojumiem un grozījumiem dažos likumos (Likums par dažiem informācijas sabiedrības pakalpojumiem) ar grozījumiem 7. panta 2. punkta noteikumiem. Pārdevējs pilda savu informēšanas pienākumu pret Pircēju VDAR 13. panta izpratnē saistībā ar Pircēja personas datu apstrādi komerciālu paziņojumu nosūtīšanas nolūkā, izmantojot atsevišķu dokumentu.

10.2. Pārdevējs pilda savus juridiskos pienākumus saistībā ar iespējamo sīkdatņu saglabāšanu Pircēja ierīcē, izmantojot atsevišķu dokumentu.

11. SŪTĪŠANA

11.1. Var veikt uz Pircēja elektronisko adresi.

12. NOBEIGUMA NOTEIKUMI

12.1. Ja ar Pirkuma līgumu nodibinātās attiecības satur starptautisku (ārvalstu) elementu, tad puses vienojas, ka attiecības regulē Čehijas tiesību akti. Izvēloties tiesību aktus saskaņā ar iepriekšējo teikumu, Pircējam, kurš ir patērētājs, netiek liegta aizsardzība, ko nodrošina tiesību sistēmas noteikumi, no kuriem nevar atkāpties ar līgumu un kuri citādi būtu piemērojami, ja netiktu izvēlēti tiesību akti saskaņā ar Eiropas Parlamenta un Padomes 2008. gada 17. jūnija Regulas (EK) Nr. 593/2008 par līgumsaistībām piemērojamiem tiesību aktiem (Roma I) 6. panta 1. punkta noteikumiem.

12.2. Ja kāds Noteikumu un nosacījumu noteikums ir vai kļūst spēkā neesošs vai neefektīvs, spēkā neesošais noteikums tiek aizstāts ar noteikumu, kura nozīme ir pēc iespējas tuvāka spēkā neesošajam noteikumam. Viena noteikuma spēkā neesamība vai spēkā neesamība neietekmē pārējo noteikumu spēkā esamību.

12.3. Pirkuma līgumu, tostarp Noteikumus un nosacījumus, Pārdevējs arhivē elektroniskā formā un tie nav pieejami.

12.4. Pirkuma līguma atteikuma veidlapas paraugs ir pievienots Noteikumiem un nosacījumiem.

12.5. Pārdevēja kontaktinformācija ir norādīta šo Noteikumu un nosacījumu galvenē.

Apmierinātu klientu fotattēli

Vai jūsu vannasistabā vai citā interjerā ir DARAMIO spogulis?
Mēs būsim ļoti priecīgi, ja parādīsiet spoguli mums. Atsūtiet mums fotoattēlus uz e-pastu info@daramio.com.

Kopīgojot sociālajos tīklos, neaizmirstiet ierakstam pievienot #Daramio vai ietagot mūs @daramio_com.

@daramio_com
Daramio - klienta spoguļa fotoattēls
Daramio - klienta spoguļa fotoattēls
Daramio - klienta spoguļa fotoattēls
Daramio - klienta spoguļa fotoattēls
Daramio - klienta spoguļa fotoattēls
Daramio - klienta spoguļa fotoattēls
Daramio - klienta spoguļa fotoattēls
Daramio - klienta spoguļa fotoattēls